1 0
Read Time4 Minute, 42 Second

Assumptions

Men hoeft enkel zo te openen om direct te kunnen rekenen op vele tienduizenden views. Elk gestelde kan men hier onder kwijt zolang er maar voldaan wordt aan de zoektocht om een onderbuikgevoel te bevestigen. Men is niet geïnteresseerd in feiten, noch is het in het belang van deze specifieke lezer. Die wil dat niet en staat er ook niet voor open. Daarom worden, naar mijn mening, hypotheses en stellingen geponeerd die vrijwel geen basis hebben in de realiteit, maar toch met bewondering en applaus worden ontvangen.

Zo ook het voorbeeld van dr. van de Beek. Die keihard is in zijn conclusies wat betreft immigratie. Immigratie kost, in zijn model, ons land keiharde knaken. De berekening is dan ook imposant te noemen. Echter iemand die wiskundig is onderlegd of goed kan lezen, ziet direct dat de conclusie wordt getrokken door een combinatie van (tenminste 20) handige schattingen. Het blijft niet bij die schattingen, deze worden gebruikt als fundament in de ‘berekening’ om tot een bepaald resultaat te komen.

Dit is een uiterst kwalijke en onzorgvuldige manier om zaken te berekenen. Een schatting in een berekening kan al lijden tot een foute uitkomst. Wanneer je er meer dan 5 gebruikt in een enkele berekening dan weet je haast zeker dat de uitkomst rekenkundig niet kan kloppen. Wanneer je er meer dan 20 gebruikt… Tja dan laat ik het aan jou over om daar een oordeel over te vellen.

Wat betreft creatief ‘assumptioneren’ raad ik u bovenstaande video aan. 60 tot 70% zit in de bijstand van selectieve groepen. Maar absolute aantallen moet je absoluut vermijden. De reden daarvoor is dat als je zelfs alle genoemde ‘probleemgroepen’ bij elkaar optelt, je nog niet eens aan de 10% van het totaal aantal niet-westerse allochtonen komt. En tja… Als ik die groep als uitgangspunt neem om de kosten van immigratie te berekenen dan kun je ook raden wat de uitkomst zal zijn.

Toch wil ik een poging doen om wat mythes te ontkrachten. Mythes zoals dat allochtonen massaal in de bijstand zouden zitten of nauwelijks zouden bijdragen aan de economie en welvaart van ons land. Even voor de duidelijkheid ik zal de laatste zijn die de hedendaagse problemen rondom immigratie zal ontkennen of bagatelliseren. Ik trek persoonlijk de grens bij het eenzijdig neerleggen van de schuld bij een partij en vervolgens niet proberen te komen met een oplossing.

In een vorige blog-post heb ik geschetst hoe groot het ‘Marokkanen probleem’ in de werkelijkheid is. Vandaag gaan we eens in algemenere economische zin aan de slag met CBS- cijfers.

Arbeidsparticipatie

Een van de middelen om te controleren hoe het economisch gesteld is met een groep, is door te kijken naar de netto arbeidsparticipatie. Dit houdt in: Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). Simpeler gezegd: Hoeveel personen werken er vs werken niet. We kunnen heel wat conclusies trekken uit de Tabel Arbeidsdeelname naar Herkomst van het CBS. Zo kun je zien dat het verschil in arbeidsdeelname in 2016 tussen westerse en niet-westerse allochtonen 7,9% was en 11,1% ten opzichte van autochtonen. Dit met inbegrip van de toegenomen vluchtelingenstroom.

De werkeloosheid is echter wel hoger. Waar 2,3% (277.000) van autochtonen werkloos is, is het bij de groep niet-westerse allochtonen 7.9% (95.000). Het ontbreekt niet aan onderzoek waarvan het resultaat is: als niet-westers allochtoon kom je moeilijker aan een baan.

Bijstand, inkomen en opleidingsniveau

Middels de Tabel Personen met bijstand; persoonskenmerken kunnen we zien dat de helft van alle bijstand wordt uitgekeerd aan personen die 45 jaar of ouder zijn. Waarbij de niet-westerse allochtonen een veel grotere kans hebben om in de bijstand terecht te komen dan autochtonen. Het is vaak een uitdaging voor autochtone ouderen om aan een baan te komen, laat staan dat je als extra handicap behoort tot de groep niet-westerse allochtoon. 95.000 van de niet-westerse allochtonen staan geregistreerd als werkloos.

Maar stel dat je als niet-westerse allochtoon een baan hebt, dan verdien je gemiddeld genomen een kwart minder dan westerse allochtonen of autochtonen. Dit kunnen we herleiden uit de Tabel Gemiddeld inkomen; particuliere huishoudens naar diverse kenmerken. Alhoewel er een verbetering is van de 2e generatie ten opzichte van de 1e generatie blijft het bruto en besteedbaar inkomen met bijna een derde achter op de andere groepen. Nu hoor ik je denken dat komt omdat allochtonen veelal laag zijn opgeleid. Wanneer we kijken naar de Tabel Bevolking; hoogst behaald onderwijsniveau; geslacht, leeftijd en herkomst dan zien we dat 18.5% van de groep niet-westerse allochtonen vs 8.4% westerse allochtonen enkel het primair onderwijs heeft afgerond. In absolute zin komt dat neer op een verschil van 160.000 (7,6%) op een groep van 2.1mln. Een inkomensverschil van bijna een derde vanwege 7,6% op bruto en besteedbaar inkomen, zou je daarom niet hierdoor kunnen verklaren.

Conclusie

Je hoeft vaak geen ontzettende ingewikkelde capriolen uit te halen om inzichtelijk te krijgen hoe zaken ervoor staan. En stel je hebt behoefte aan duidelijkheid, vertrouw dan niet blind op niet- objectief onderbouwde uitspraken van een persoon of instantie. Deze hebben soms hele andere belangen dan juist duidelijkheid te creëren. En hoe reageert men wanneer je hen hiermee confronteert. Ik stelde via Twitter de volgende vraag aan van de Beek: “Klopt het dat  uw berekening is gebaseerd op schattingen van schattingen?” Wat uitmondde in 20-40 tal tweets waar een ja of nee antwoord volledig ontbreekt. Ter uwer informatie de link naar dit ‘draadje’.

#nuffsaid

 Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Ahmed Aarad

Written by Ahmed Aarad

Bestuurder bij stichting Open Source & Overheid, freelance ICT en Aanbestedingsjurist, distantieert zich van rechts/links denken heeft het liever over goed of fout en vindt dat integriteit niet te leren is. “If you are not a better person tomorrow than you are today, what need have you for tomorrow?”