0 2
Read Time14 Minute, 24 Second

Te midden van alle problemen in de wereld vinden mensen het nodig om een verklaring over onder meer de ‘zonde van homoseksualiteit’ uit te brengen.

Ja, natuurlijk. Als iets de mensheid bedreigt anno 2019 dan zijn het wel die enge homoseksuelen.

Afbraak van onze democratie?
Terreuraanslagen?
Klimaatproblemen?
Nee, het gevaar komt van transgenders en homoseksuelen die de samenleving ontwrichten.
De kokerblindheid van een dergelijke verklaring is verbijsterend.

En daarbij stellen de ondertekenaars dat zij zich op de Bijbel baseren.
Ja, vast en zeker.
Op de teksten die in hun straatje passen.

Ondertekenaars Nashville zijn de Farizeeën van onze tijd

Laat ik ook eens een Bijbeltekst aanhalen, speciaal voor de SGP’ers in de Herziene Statenvertaling:

Mattheüs 23:23
Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de Wet na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof.

Voor de Bijbelgetrouwe ondertekenaars van de verklaring van Nashville:
Zoek de overeenkomsten.

Voor de ongelovigen onder ons: bovenstaande tekst gaat over de doorgeslagen ‘vroomheid’ van vooraanstaande gelovigen in de tijd van Jezus.
Volgens de Joodse wetten moesten de mensen tien procent van hun inkomsten afdragen aan de tempel, de tienden. De Farizeeën – hooggeleerde theologen in die tijd – lieten zich erop voorstaan dat zij zo punctueel de wetten volgden dat zij zelfs over de allerkleinste verdiensten hun tienden afdroegen.
Jezus dreef de spot met hun muggenzifterij door sarcastisch op te merken dat ze zelfs hun tienden betaalden over de kruiden die ze in hun eten deden.

Deze figuren lieten zich voorstaan op hun vroomheid, maar ze waren volstrekt onbarmhartig tegenover hun naasten. Ze oordeelden keihard over iedereen die er niet in slaagde om zich exact aan de religieuze wetten te houden.
Lees bijvoorbeeld maar eens hoe ze reageerden als Jezus omging met mensen die in hun ogen zondaars waren:

Lukas 15:1,2
Al de tollenaars (belastinggaarders die door iedereen veracht werden, R) en de zondaars nu kwamen bij Hem om Hem te horen. En de Farizeeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: Deze Man ontvangt zondaars en eet met hen!

Stel je toch voor zeg, dat je zou gaan eten met mensen die niet helemaal aan jouw normen voldoen.
Stel je toch eens voor dat je daar vriendschappelijk mee om zou gaan…
Vandaar de uitspraak van Jezus: ‘U laat het belangrijkste van de Wet na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof.’
De essentie van die – door de Farizeeën zo vereerde – Wet was:

Mattheüs 22:37-39
U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.
Dit is het eerste en het grote gebod.
En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Zoals Jezus het kernachtig uitdrukte (Mattheüs 23:24): ‘Blinde leiders, die de mug uitzift maar de kameel doorslikt.’
Je wel druk maken over wetten en regeltjes, maar het belangrijkste gebod vergeten: je naaste liefhebben. Dus niet veroordelen en buitensluiten, maar accepteren en waarderen.

En daar zie ik verdacht veel gelijkenis met de verklaring van Nashville.

De schrijvers van deze verklaring hebben de mond vol over allerlei wetten en regels die in hun straatje passen, en ze gloriëren in hun eigen gerechtigheid.
Ze vertellen vanuit hun geriefelijke, heteroseksuele leunstoelen dat niemand geboren wordt als transgender of homoseksueel, maar dat dit een (verfoeilijke) keuze is – artikel 7 in de verklaring van Nashville.
Ze lezen hoofdschuddend voor uit de Bijbel en gooien intussen hun homoseksuele medemens als verdoemde zondaar onder de trein.
Volgens hun logica heeft deze perverseling er immers zelf voor gekozen om ‘zich te positioneren als homoseksueel’, en de eeuwige verdoemenis heeft hij daarom dubbel en dwars verdiend.

Is dat christelijke barmhartigheid?

De Bijbel van kaft tot kaft

En net als hun illustere voorgangers zijn ook de huidige Farizeeën behoorlijk selectief in het citeren van toepasselijke teksten.
In de verklaring die de Nederlandse mannenbroeders ondertekend hebben, staan de Bijbelteksten waarop zij zich beroepen. Daar zitten een paar aardige tussen, vooral als je ze in de context leest.

Wat dacht u van deze:

Leviticus 20:13
Wanneer een man met een andere man slaapt, zoals men met een vrouw slaapt, dan hebben zij beiden iets gruwelijks gedaan. Zij moeten zeker ter dood gebracht worden. Hun bloed rust op henzelf.

Gaan we dat doen, SGP?
Willen jullie werkelijk de doodstraf voor homoseksuelen?
Of verklaren we voor het gemak alleen de eerste helft van toepassing?

En deze tekst staat in een opsomming.
Iemand geïnteresseerd in de eerste – en dus misschien wel belangrijkste – tekst van dit rijtje?

Leviticus 20:9
Ja, iedereen die zijn vader of zijn moeder vervloekt, moet zeker gedood worden. Hij heeft zijn vader of zijn moeder vervloekt. Zijn bloed rust op hemzelf.

Zeg het maar, Kees van der Staaij, gaan we dit gebod ook serieus nemen?
Gaan we iedereen die zijn vader of moeder vervloekt ter dood brengen?

Nog een mooie, een paar verzen na het anti-homo-vers:

Leviticus 20:17
Wanneer een man zijn zuster neemt, of ze nu de dochter van zijn vader of de dochter van zijn moeder is, en hij haar schaamdelen en zij zijn schaamdelen gezien heeft, dan is dat een schande. Zij moeten daarom voor de ogen van hun volksgenoten uitgeroeid worden.

Deze incest zou ook volgens de huidige Nederlandse wetten strafbaar zijn – al staat er gelukkig geen openbare executie op – maar wat lezen we elders in de Bijbel?

Genesis 20:11,12
Daarop zei Abraham: Omdat ik dacht: Er is vast geen vreze Gods in deze plaats, daarom zullen zij mij omwille van mijn vrouw doden.
Zij is ook echt mijn zuster. Zij is de dochter van mijn vader, maar niet de dochter van mijn moeder, en zij is mij tot vrouw geworden.

Ai, wat nu…
Was Abraham – Romeinen 4:16 – niet de ‘vader van alle gelovigen’?
En deze man was dus met zijn halfzuster getrouwd, waar volgens Leviticus 20:17 de doodstraf op staat.
Had Abraham dan eigenlijk ‘uit zijn volksgenoten uitgeroeid’ moeten worden?

Kom er maar in, Kees van der Staaij.
Welke teksten komen wel goed uit en welke niet?
De Engelsen hebben daar een mooi woord voor: cherry picking.

Overigens, voor de argelozen onder ons: ook in het Nieuwe Testament staan heftige teksten over homofilie.

Romeinen 1:27 en 32
En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. (…)
Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen,  maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen.

Dit is een van de teksten waar de Nashville-verklaring zich op baseert.

Geloven achter je voordeur

Maar ach, waar maakt de rest van de maatschappij zich eigenlijk druk over?
Zo lang deze figuren hun ideeën achter hun voordeur houden, is er toch niets aan de hand?
Wel een beetje triest voor hun eigen kinderen natuurlijk.
Je zult maar de zoon van Kees van der Staaij zijn en uit de kast willen komen. Dat lijkt me een hele opgaaf…

Sommige mensen komen met precies dit argument aanzetten.
We hebben nu eenmaal godsdienstvrijheid in Nederland, dus zo lang ze er niemand anders mee lastig vallen… ach, dan moeten ze het verder zelf maar weten.

Voor die mensen heb ik een onaangename verrassing.
In artikel 2 van de verklaring van Nashville staat:

WIJ BEVESTIGEN dat Gods geopenbaarde wil voor alle mensen betekent: reinheid buiten het huwelijk en reinheid en trouw binnen het huwelijk.
WIJ ONTKENNEN dat gevoelens, verlangens of beloften van toewijding (in welke vorm dan ook) seksuele gemeenschap voor of buiten het huwelijk ooit kunnen rechtvaardigen, evenmin als enige vorm van seksuele onreinheid.

Ziet u dat?
Gods geopenbaarde wil voor alle mensen – …seksuele gemeenschap voor of buiten het huwelijk ooit kunnen rechtvaardigen – evenmin als enige vorm van seksuele onreinheid
Klinkt dat als ‘achter de voordeur’?
Of klinkt dat als een gebod dat de christelijke broeders graag aan iedereen op zouden willen leggen?

Sinds wanneer is de kerk – gereformeerd, Rooms-katholiek, hervormd, etc. – eigenlijk een beetje bescheiden en tolerant geworden in Nederland?
Sinds de secularisatie.
Pas toen Nederlanders massaal de kerken de rug toekeerden, herinnerden de kerkleiders zich dat Jezus – o ja, dat is waar ook – barmhartigheid en vergeving predikte.
Dat Jezus dingen zei als:

Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt;
want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden. (Mattheüs 7:1,2)

Toen de kerken leegliepen werd de geestelijkheid ineens vergevingsgezind, maar toen de kerken nog volop aan de macht waren, werden normen en waarden keihard opgelegd.
Meedogenloos.

En dat tweede artikel van de verklaring van Nashville ademt deze geest.
Er staat ‘alle mensen’.
Dus niet alleen maar de gelovigen, niet alleen maar de leden van de SGP, maar alle mensen.

Persoonlijk ben ik van mening dat vooraanstaande Nederlanders die dit ondertekend hebben, niet weg kunnen komen met een beroep op de godsdienstvrijheid als ze niet expliciet afstand nemen van dit artikel.
Geen enkele groepering in onze samenleving heeft het recht om dit soort normen aan anderen op te leggen.
Ook de SGP niet.

Vrouwen

Het is trouwens wel hilarisch hoe voorzichtig de verklaring is over de positie van de vrouw.
Meerdere keren wordt in het document benadrukt dat mannen en vrouwen weliswaar verschillend zijn, maar heus gelijkwaardig!
Blijkbaar is de emancipatie van vrouwen inmiddels zo ver gevorderd dat de mannenbroeders het niet meer aandurven om zich openlijk te beroepen op Bijbelteksten die daar tegenin gaan.

Zouden ze door hebben dat ze niet meer wegkomen met teksten waarin vrouwen gemaand worden om hun mond te houden?

1 Timotheüs 2:11-14
Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid.
Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stil houdt.
Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva.
En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen.

Ja, natuurlijk.
Omdat Eva ooit van de verboden vrucht heeft gesnoept, zijn voortaan alle vrouwen tot in eeuwigheid verplicht om zwijgend naar de wijsheid van mannen te luisteren.
Dat Adam ook gesnoept heeft, telt natuurlijk niet, want tja, die vrouw had hem verleid… en zeg nu zelf, dan is het natuurlijk haar schuld dat hij gezondigd heeft.
En dan het argument dat de vrouw naar de man moet luisteren omdat zij na de man geschapen is. Volgens die redenering zouden zelfs kakkerlakken nog boven de mensen staan, want raad eens wie volgens Genesis het allerlaatst geschapen zijn?
Logica was niet het sterkste punt van sommige schrijvers van Bijbelboeken.

Overigens beroept het document van Nashville zich wel op de volgende tekst:

Efeze 5: 22-24
Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere,
want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam.
Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn.

Maar de schrijvers van de verklaring zijn wel zo verstandig geweest om deze tekst niet letterlijk in hun verklaring te citeren. Ze beseffen blijkbaar dat ze dat maar beter een beetje weg kunnen moffelen.

Ook hier is weer sprake van cherry picking.

De heren proberen hoe ver ze kunnen gaan.
Openlijk ontkennen dat homoseksualiteit bestaat, dat lukt misschien nog wel. Maar zeggen dat vrouwen aan hun mannen onderdanig moeten zijn, dat wordt een beetje link.

En dat is precies de hypocrisie waar mensen zo misselijk van worden.
Slijmen als je niet aan de macht bent, en trappen als je wel aan de macht bent.

Rookgordijn

Ja maar, zullen mensen zeggen, heb je niet gelezen wat er aan de Nederlandse verklaring is toegevoegd?
Er staat ook een heel liefdevol stuk onder waarin de schrijvers zeggen dat de kerk te onbarmhartig is geweest. Er staat in dat ze schuld belijden omdat ze vroeger zo liefdeloos zijn geweest:

Principiële stellingnames hebben niet zelden geresulteerd in machtsmisbruik jegens hen die een homoseksuele gerichtheid kennen. De pastorale zorg naar deze gemeenteleden in nood is te vaak onder de maat geweest.

Helemaal geweldig hoor. Als de kerken erkennen dat ze vroeger wreed en heerszuchtig zijn geweest, dan moeten we nu verder niet zeuren.
Ze hebben immers hun leven gebeterd?
En er staat zelfs:

Zij die bij zichzelf een homoseksuele gerichtheid herkennen of worstelen met hun geslachtelijkheid, mogen weten in de christelijke gemeente een volwaardige plaats te hebben.

Dat is toch prachtig? Transgenders en homoseksuelen hebben ‘een volwaardige plaats’ in de christelijke gemeente.

Maar degenen die dit ter verdediging aanvoeren, hebben die ook gelezen wat er verder in dat ‘liefdevolle’ stuk staat?

Ieders hart kent van nature een zondige gerichtheid en ieder mens kent zondige verlangens, die zich ook op seksueel gebied uiten.
Strijden tegen de zonde betekent daarom altijd zelfverloochening.

Juist ja.
De troost die hier geboden wordt, is simpelweg: we deugen geen van allen. We zijn allemaal zondaars.
En hoe waar dat misschien ook is – tenslotte heeft iedereen zijn gebreken – let even op dat kleine zinnetje: Strijden tegen de zonde betekent daarom altijd zelfverloochening.

Vrij vertaald: als jij homoseksuele gevoelens hebt, dan zijn die zondig. Denk vooral niet dat je een relatie aan kunt gaan, je moet ‘jezelf verloochenen’.
Doe je dat niet, dan leef je dus ‘in zonde’ en raad eens wat het ‘loon van de zonde’ is?
Inderdaad: de dood.

Dus als jij als christelijke tiener homoseksuele gevoelens krijgt, dan heb je niet alleen te maken met de pijn dat je anders bent dan je ouders en het leeuwendeel van je vrienden.
Dan heb je ook nog eens te maken met de verlammende angst dat je jezelf voor eeuwig verdoemt als je aan die gevoelens toegeeft en een homoseksuele relatie krijgt.
En dan kan je nog zo goed leven – dan kan je een goede buur en een goede vriend zijn – maar je blijft een verschrikkelijke zondaar die de dood verdient.

En waarom zouden de Nederlandse ondertekenaars dit sussende stuk hebben toegevoegd?

Omdat ze heel goed weten dat je in Nederland tegen problemen aanloopt als je dit soort overtuigingen uit gaat venten.
In Nederland zijn de meeste mensen behoorlijk tolerant zolang je achter je eigen voordeur blijft en ook achter die voordeur niet al te extreem bent. Maar als je dit als boodschap voor de wereld gaat uitdragen – zeker gezien de behandeling die homoseksuelen in het verleden kregen – dan kan je protest verwachten.

En dus moest er een rookgordijn toegevoegd worden, een verzekering tegen verwijten.

Kijk eens, we zijn echt heel aardig hoor, we willen alleen maar ons geloof belijden.

De Bijbel als leidraad

Van der Staaij en zijn medeondertekenaars zouden misschien eens na moeten denken over wat ze voor geloof belijden.
Ze zouden misschien eens moeten denken aan wat Jezus nog meer tegen de Farizeeën zei:

Mattheüs 21:31
Jezus zei tegen hen (R: de Farizeeën): Voorwaar, Ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk van God.

Want de Bijbel gebruiken om anderen de les te lezen, dat is volgens diezelfde Bijbel zo ongeveer het ergste wat je doen kunt.
Dat was ook de reden dat Jezus zo fel tekeer ging tegen de Farizeeën; Hij stelde voortdurend hun schijnheiligheid en zelfgenoegzaamheid aan de kaak.
Dat deed hij bijvoorbeeld met deze gelijkenis:

Lukas 18:9-14
En Jezus sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachtten, deze gelijkenis:

Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De één was een Farizeeër en de ander een tollenaar.
De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar.
Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit.
En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig.

Ik zeg u: Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.

Zo erg is het om met de Bijbel in de hand over anderen te oordelen.
En mijn excuses dat ik de ondertekenaars nu een koekje van eigen deeg geef, maar het leek mij de enige manier om tot sommige mensen door te dringen.

En voor alle SGP’ers en andere christenen die dit lezen:
Met Jezus als voorbeeld kom je een eind, maar de hele Bijbel – van kaft tot kaft – als leidraad voor je leven gebruiken?
Doe dat niet.
Daarmee raak je onherroepelijk verstrikt in tegenstrijdigheden en zelfs in wreedheden.

Wie denk je dat er erger aan toe is?
Jouw buurman met zijn homoseksualiteit?
Of jij met je harde oordeel?

Voordat je begint over de splinter in zijn oog, haal eerst die balk maar eens uit je eigen oog.Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Repel .

Written by Repel .

Je kunt Maaike van Charante steunen op BackMe repelsteeltje.backme.org en/of volgen op Twitter @Repelsteeltje21

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

14 thoughts on “Nashville-verklaring: de Bijbel als leidraad?

 1. Je neemt een handvol bijbelteksten. Je maakt daar je eigen verhaal mee en ziedaar….
  een artikel.
  Maar goed, de bijbel moet je ook niet van kaft tot kaft lezen; je verzamelt wat teksten die jou goed uitkomen en maakt gewoon het verhaaltje van wat jou uitkomt.
  Hoewel die houding in de afgelopen eeuwen goed was voor een hoop narigheid.

  Nou hebben niet alleen de grote godsdiensten iets tegen homofilie, in communistisch Rusland kon je ook niet openlijk homofiel zijn. En de islam gaat in praktijk iets verder tegen homo’s dan bijvoorbeeld het christendom.
  Maar daar hebben de moderne LHBT’ers dan weer niet zoveel moeite mee.

  Een beetje goedkoop scoren, met dit artikel.

  Ik ben het wel met de auteur eens, dat politici zich van deze verklaring afzijdig moeten houden. Dat je in de kerk de regels toepast, zoals deze correct in de bijbel staan is prima.
  Voor de LHBT’er houdt dat in, dat hij zich in die kerk minder, of niet op zijn/haar/het plaats zal voelen. Verder dan dat gaat het nou eenmaal niet.
  En dan zijn er nog genoeg vrijzinnige kerken over, waar die wel terecht kan.

  In de politiek horen dit soort verklaringen inderdaad niet thuis.

  1. Dan zijn we het in wezen eens.
   En overigens is mijn punt vooral dat het weinig zin heeft om je op de Bijbel ‘van kaft tot kaft’ te baseren. Baseer je liever op wezenlijk fatsoen en medemenselijkheid, en dan is Jezus een goed rolmodel. Vandaar dat ik veel van zijn uitspraken aanhaal.
   Als jij dat goedkoop scoren noemt, het zij zo.

 2. Allereerst bestaat de bijbel uit 2 volkomen verschillende elkaar tegensprekende boeken. Hier in het Westen wordt gedacht vanuit het NT en niet het OT waar bovengenoemde stukken geselecteerd zijn.

  De Nashville verklaring bevat wel meer zaken die discutabel zijn. Zoals “geen sex buiten het huwelijk”. Waarom is daar geen ophef over?

  Het meest storende in dit artikel en vele anderen is dat er stilzwijgend voorbij wordt gegaan aan de roze olifant in de kamer, namelijk de Islam.

  De Islam predikt niet alleen tegen homo’s maar voert de genoemde straffen ook uit.

  Maar daar zwijgt men liever over en denkt het OM er niet aan een onderzoek in te stellen.

  1. De teksten zijn ook uit het Nieuwe Testament: Romeinen 1:27 en 32 En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. (…) Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen.
   Maar in wezen is dat bijzaak. Het gaat erom dat de Nashvilleverklaring deze teksten aanhaalt en ze uitdraagt. Als men dat binnenskamers denkt is dat nog tot daaraan toe, maar dit is een verklaring.
   En de islam is inderdaad nog een graadje erger, zeker wat betreft de gewelddadigheid tegen homo’s in de praktijk. Ik zal ook zeker de islam niet sparen, maar op dit moment was de Nashvilleverklaring actueel.
   Verder vind ik de strafrechtelijke vervolging van Van der Staaij c.s. volstrekt belachelijk. Dit is een zaak voor het openbare debat. Wat mij betreft is het strafrecht pas relevant als er werkelijk met geweld gedreigd wordt, of geweld gepleegd wordt. Zoals inderdaad vaak door ‘bepaalde’ jongeren.

 3. De Bijbel is zuiver en recht, daar kan niets aan af, noch toegevoegd worden.
  De catechismus is een samenvatting van de Bijbel en daar staat zo heel duidelijk, niet wat wij vinden, maar wat God eist.

  Het zevende gebod:
  Gij zult niet echtbreken.

  Van onze catechismus.

  Vraag 108

  Wat leert ons het zevende gebod?

  Antwoord 108

  Dat alle onkuisheid van God vervloekt is , en dat wij daarom,haar van hart vijand zijnde , kuis en ingetogen leven moeten , hetzij inden heiligen huwelijken staat of daarbuiten.

  Vraag 109
  Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken endergelijke schandelijkheden?
  Antwoord 109
  Dewijl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn, zo wil Hij, dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren; daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden , gedachten, lusten , en wat den mensdaartoe trekken kan.

  Wat God vervloekt, moeten wij dat goedkeuren?
  Daar zit niets achter van haat tegen homo’s of iets dergelijks!

  1. Mijn grootste probleem met de Nashvilleverklaring is niet dat mensen geloven dat homofilie verkeerd is, maar dat zij anderen iets opleggen. Vandaar ook mijn vergelijking met Farizeeën.
   Niemand vraagt van christenen om homofilie goed te keuren, maar waarom moet het zo nodig zo luidruchtig afgekeurd worden?
   Overigens, als anderen christenen hun overtuigingen misgunnen, kom ik net zo goed in het geweer. Ik zit vandaag op Twitter Kees van der Staaij te verdedigen.
   Al die deugers die nu over hem heen vallen en eisen dat hij homofilie afkeurt zijn net zulke Farizeeën.

  1. Dat zou een aardige samenvatting zijn 😉
   Overigens zei Paulus ook nog wel eens verstandige dingen, en hij zei o.a.:
   Romeinen 13:10 De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.

  1. Als kinderen ter wereld komen, hebben ze recht op heel veel liefde en acceptatie.
   Tegenwoordig lijkt het soms of ouders recht hebben op kinderen, maar kinderen niet (of nauwelijks) op hun ouders. Als je kinderen op de wereld zet, ben je moreel verplicht om ze het beste te geven wat je te bieden hebt. Als je daar niet toe bereid bent, moet je er niet aan beginnen.
   Dat houdt dus ook in dat je ze niet opzadelt met torenhoge verwachtingen, en als ze keuzes maken die anders zijn dan jij zou willen, dat je dat respecteert zo lang ze er niemand kwaad mee doen. En met homoseksualiteit doen ze niemand kwaad. Ze verdienen juist steun, want het is pijnlijk en verdrietig om anders te zijn.
   Dat is het eerste wat bij mij opkomt bij deze vraag. Een heel wezenlijke vraag trouwens, dank daarvoor.

 4. Ik vroeg me inderdaad af, waarom heteroseksuelen niet gekwetst zijn over dat ze , volgens die verklaring geen sex buiten het huwelijk mogen hebben. Is dat, omdat de meeste reageerders het stuk niet gelezen hebben en alleen reageren op de kop “homohaat” en dergelijke? Of trekt niemand zich eigenlijk iets aan van wat bevindelijke christenen vinden, behalve lhbters?
  Overigens is het echt christelijk, om de mens te zien als iemand die worstelt met zijn innerlijk leven. Dat was al zo bij Paulus (het goede willen en het slechte doen). Later Augustinus. Dat geldt voor alles, niet alleen voor sexualiteit. In dat opzicht is het een typisch christelijk stuk, worstelen met je innerlijk, het gevecht aangaan met je niet zo’n mooie kant. Welke gedeelten van de bijbel (die inderdaad elkaar vaak tegenspreken) je ook letterlijk neemt of niet. Ik weet niet of v.d. Staay de volledige bijbel letterlijk neemt, de meeste christenen doen dat volgens mij niet, maar v.d. Staay heeft volgens mij als politicus, nooit moties of wetten ingediend die homo’s kunnen benadelen. Dus waarom hij met zijn geloof geen politicus zou mogen zijn, zie ik niet. Het gaat toch om zijn daden, die uitmaken of hij gevaarlijk is of niet. En dat gewelddadige verleden van christenen, daar hoeft hij zich volgens mij niet voor te verantwoorden.

  1. Het lijkt er ook op dat Van der Staaij hier een beetje ingeluisd is, dat begreep ik tenminste van wat hij bij Jinek zei. Het valt dan weer te prijzen dat hij niet terugkrabbelt.
   En blijkbaar was het niet zijn bedoeling om deze verklaring op zo’n prominente manier naar buiten te brengen. Dat was een van de dingen waar ik het meeste bezwaar tegen had, anderen ongewenst met jouw overtuigingen lastig vallen.
   Het bezwaar van de last die jonge homo’s in die kringen opgelegd wordt, blijft natuurlijk staan. Dat vind ik een heel nare zaak. Maar ik heb niet de illusie dat ik de steile broeders op andere gedachten kan brengen, ik hoop alleen dat homoseksuele christenen erdoor bemoedigd kunnen worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *